Rijmkesfabriek van Drieske (NB)  
 
 


Witte  Drieske wè’k  gèrre zu willen?’ vroeg dun drukker

‘Neej,’ aantwordde Drieske, ‘um hil irluk te zèn nie.’

‘Nou, dè  za’k oe ins rap vertellen,’ zin dun drukker

‘Ik wô gèrre dè ge de drukkerij vaan men overnimt.

Ik wil dè gè schon dingen goat drukken, zoeas bevurbild

schon prenten mè doarop bevurbild de natuur

Of schon koarten mè fraaie stadsgezichten

Dè is wè’k wil, en ik wit dè ge dè kant.‘

Drieske wist efkes nie wettie doarop moest zeigen

En hij kraabde zich achter zun orre

‘Moar…moar… ik weet toch nog nie alles,’ stoamelde ie

‘Nee dè klopt, moar doar gô’k jou mè helpen,’ zin dun drukker

Drieske waar er ontdoan onder, moar hij waar ok wel trots

Dun drukker hà blekboar veul vertrouwen in ’um

Steltoe dè us veur;  “Drieske’s  Drukkerij”.

 

 

Dur woare ins zeuve katten

Dur woare ins zeuve katten ut Huizen

Hil ondeugend en wild

Die gingen elke oavond joagen op mousen

Moar op unne schonne doag

Ut waar midden in de moand mert

Toen woaren er nog moar zes

Want zomoar opins waar d’r intje weg

Umdè 't bist waar blijven steken

Mè zunne dikke hoarige kattenstert

In de dorrus vaan un boereheig 

 

 Drieske