Rijmkesfabriek van Drieske (NB)  
 


Noa un poar weken hà Drieske geluk

Hij mocht bèj de drukkereij komme werku

Die um dun hoeek bè ut Mertplein waar

Diej drukkereij moakte folders en krèntjus

En drukte kartjes en envuloop

Dun drukker hà ‘m wel op ‘t haert gedrukt

Dettie gin gemekkelijke boas waar

En dè Drieske haard zu moeten werku

Dè vond Drieske hillemoal nie errug

Niej, hij waar moar al te bleij mè z’n nèij boan

 

 

 

Unne keever ut Hirrevien

Unne keever ut Hirrevien

Die haj zunne rèechter aachterpoet gebroke

En durum kossie nie goed mir loepe

Dus ging ie noar dun insectendoakter

Dè waar unne ouwe wijze broune boktor

Dieje zin teege dieje keever ut Hirrevien

Nim moar us un poar paar weekskus rust
 
En dan zedde zoe wir op de bien 

 

 Drieske