Rijmkesfabriek van Drieske (NB) 
 

Toen Drieske en zun moejer thous woare angekommen

En de bruurs en de zusters ‘m welkom han gehieten

Waar Drieske toch wel ontdoan al hattie dè nie loate merken

Hij naam zich vur om ur dun volgende mèrgen metien op ut te goan

Hij zu en hij moest werruk veinen

Dun voajer van Drieske werrukte in Limburg in de mijnen

Mistal teegen ut end voan elluke moand kwaam ie noar hous

En volgende wiek waar ut wir zowijt

Drieske wist ien ding zeeker

Vurdè  zun voajer thous zu kommen, zuttie werruk hebben

Doar waar ie zeeker voan

Mar dè waar unne zorrug vur mèrge

Vondoag waar vondoag

‘Moejer, ik goa efkens noar de Moas boeten kijken,

Dè he’k zoe gemist. Is dè goeut?’ zin ie

‘Goa moar rap junkske,’ zin zun moeje en weg waar Drieske

En ze schudde mè unne  groete glimlaach heure kop

 

 


Unne verdwoalde ollifaant op Amelaand 

Unne verdwoalde ollifaant op Amelaand

Die ha nogal laast voan wintertien

Durum liep ie op bloete poeten op ut straand

En genoot doar zoe vaan ut  Amelaandse werme zaand

Echter de zon, die scheen fel en ut waar ’r hiet

En durum hè dieje  ollifaant nou zun poeten verbraand

 

 

 Drieske