Rijmkesfabriek van Drieske (NB) 
 


Toen Drieske en zun moejer  out dun trein stapten

En over ‘t perron van Den Bosch

Noar d’n utgaang vannut stesjon gingen

Keaken ze mekaare an, zonder iets te zeigen

Zoe waar ut dun oallinge treinreis gegoan

Ze han nauwlijks un word gesproken

‘Blij dè ge d’r zet?’ vroeg de moejer an Drieske

‘Ja, dè wel,’ antwordde hij , moar…’

‘Wè moar… jongen,’ zin zun moejer nogaal kortaaf

‘He’k u nie telurgesteld?’ vroeg ie an zun moejer

Die hoalde hur schouwers op

‘Dè ligt ’r an…’zin ze

‘Woaran moejer? ’vroeg Drieske

‘Nou, es ge rap werruk kunt veinden dan

Moakte ge me blei, moar aanders…’

‘Ik zaal m’n  best doeen moejer,’ antwordde Drieske

‘Daen kumt alles toch nog goed,’ zuchtte die

‘Zieker weete moejer, doar kunde gè van op an,’ zin Drieske vastbesloeten

En efkes loater stonne ze bouten  op ‘t stasjonspleein

 

 

Twiee bonte  kreien ut Goch

 

Twiee bonte  kreien ut Goch

Die bouwden ijvrig an un neske

Mè tekskus, virrekus en wè mos

En noa un poar daag waar ut neske kloar

En toeen kraaste die bonte kreien ut Goch

“Zoe dè waar dè, nou allien de eikes nog”

 

 Drieske