Rijmkesfabriek van Drieske (NB) 
 

n zoe naam ie d’n  boet trug noar Rotterdaam

Oeme Hans en taante Jans han  ’m utgezweid

Drieske ha op de kaai bè  ‘t afscheid gejankt

En taante Jans ha z’n troane gedruugd

Ze hattum zelfs ‘n afscheidszuuntje gegieven

En ze ha gezeed dè allus goed zu kommen

Doar ging ie daen, en mè un klein kufferke in zun haand

Verliet ie ontdoan  Ammerika, moar hij waar ok wel blei

Dettie  trug kos en zunne heimwee waar zoe goed es weg

Het innigste wettum un bietje verdrietig moakte

Waar dettie  zun oeme en taante  moest aachterloate in dè verre laand

 

Un rotganske  ut Barneveld
 

Un rotganske  ut Barneveld

Die ha un end gevlogen

Ze ha honger en ze war zoe muu

Dus ruste ze ut in un oepen wei

En doar kreeg unne joager hoar in zun vizier

En toen hettie mè zun gewier

Mè schèrup op ‘r geschoeten

‘t waar in inne kier roak

Doar laag ze dan in ut graas

Dè  rotganske ut Barneveld

En ut waar nou vur alted utgeteld

 

 

Drieske